Regulamin

Regulamin Festiwalu Fantastyki „Twierdza”

Organizatorem imprezy Festiwalu Fantastyki Twierdza w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2009.62.504) z późniejszymi zmianami, jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, z siedzibą w Piasecznie 05 – 500, ul. Kościuszki 49.

Organizator zastrzega sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie wstępu na Imprezę lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Imprezy, do tego, co następuje:

  1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa.
  2. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie Imprezy:
  • jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów bez zgody Organizatora
  • broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Imprezy bez zgody Organizatora;
  • flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m kwadratowego (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatora);
  • napojów alkoholowych i narkotyków oraz innych substancji odurzających.

Osoby usiłujące wnieść na teren Imprezy wszelkie przedmioty wymienione powyżej, z wyjątkiem przedmiotów zabronionych prawem lub jakiekolwiek inne przedmioty mogące w opinii Organizatora stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy będą zobowiązane do przekazania ww. przedmiotów do płatnego depozytu na czas trwania Imprezy. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

Jednorazowy koszt przekazania pojedynczego przedmiotu do depozytu wynosi 10 PLN.

Wprowadzanie, wnoszenie zwierząt na teren Imprezy dopuszczalne jest wyłącznie za zgoda Organizatora. Nie dotyczy to psów przewodników dla osób niewidomych.

Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizator ma prawo żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Imprezy.

Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym podczas trwania Imprezy bez zgody Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy.

W razie odbycia Imprezy jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator nie będzie zobowiązany do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu.

W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatora został zmieniony termin Imprezy, zakupiony przez Uczestnika bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Imprezy.

Uczestnik Imprezy nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatora z tytułu zakupionego biletu wstępu na Imprezę.

Odpowiedzialność Organizatora z tytułu odwołania Imprezy ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Imprezę.

Wstęp dla dzieci do lat 10 jest bezpłatny, ale muszą stale przebywać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie i czyny dziecka. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie małoletnich uczestników.

Osoby niepełnoletnie miedzy 10 a 18 rokiem życia muszą mieć stale przy sobie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych podczas przebywania na terenie imprezy.

Zakupiony bilet stanowi indywidualną zgodę Organizatora na wstęp na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części ceny wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w jej trakcie. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn zawinionych przez posiadacza biletu, zwrot ceny biletu nie przysługuje.

Zakupiony bilet na Imprezę nie może być używany jakichkolwiek w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatora.

Zakazuje się odsprzedaży biletu wstępu na Imprezę po cenie różnej aniżeli wskazana na bilecie pod rygorem unieważnienia biletu bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego zakupem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek przedmioty wniesione przez uczestników na teren Imprezy, które nie zostały oddane do depozytu.

Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy.

Zabrania się wstępu na wywyższenia znajdujące się na terenie imprezy bez zgody organizatora, a także wchodzenia na obszary oznaczone tabliczką „Zakaz wstępu” – ze względu na bezpieczeństwo Uczestników.

Biorąc udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez Organizatora i podmioty działające za zgodą i w porozumieniu z Organizatorem. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Producenta z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Producenta w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.

Biorąc udział w Imprezie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatora.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2018 roku