Media

Współpraca media

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli mediów.

Wystarczy wypełnić formularz:

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania na cele promocyjne imprezy materiałów powstałych w trakcie jej trwania i prosi o ich przesłanie na mail twierdza@brzart.pl.

REGULAMIN

 1. Akredytacja medialna upoważania osobę na niej wyznaczoną do bezpłatnego wejścia na teren Festiwalu Fantastyki Twierdza w dniach 06-08.09.2019roku.
 2. Podstawą rozpatrzenia wniosku o akredytację medialną jest wypełnienie dostarczonego przez Organizatorów formularza. Osoby/organizacje ubiegające się o akredytację medialną uprasza się o dostarczenie wspomnianych formularzy w terminie do dnia 31.08.2019r. do godz. 23:59. W przypadku formularzy dostarczonych po tym terminie Organizator nie gwarantuje rozpatrzenia przesłanych wniosków.
 3. Przy rozpatrywaniu wniosku o akredytację medialną, pod uwagę brane będą następujące kryteria:
  • a) w przypadku mediów branżowych, zgodność tematyki danego medium z profilem Festiwalu Fantastyki Twierdza (fantastyka, gry komputerowe, gry planszowe, elektronika, technologie, kinematografia, literatura, itp.),
  • b) w przypadku prasy ogólnej – zgodność geograficzna działania danego medium z miejscem odbywania się Festiwalu Fantastyki Twierdza,
  • c) popularność i zasięg danego medium,
  • d) ogólny wizerunek danego medium i jego odbiór w środkach masowego przekazu,
  • e) poprzednie doświadczenia Organizatorów z danym medium.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Ponadto, organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia akredytacji w zakresie mniejszym niż zaproponowany przez Redakcję. W szczególności dotyczy to ilości osób na które udzielona zostanie akredytacja.
 5. Organizator rozpatrzy akredytację w terminie 1 tygodnia od ich złożenia przez daną redakcję. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia informacji.
 6. Organizator poinformuje Redakcję o sposobie odbioru akredytacji drogą mailową. Informacja ta zostanie przekazana jedynie Redakcjom, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
 7. Akredytacja upoważnia osobę na niej wyznaczoną do przebywania na terenie Festiwalu na zasadach zwykłego uczestnika Festiwalu. Celem ułatwienia pracy dziennikarskiej, w przypadku najważniejszych atrakcji Organizator zastrzega sobie prawo wydzielenia specjalnych stref dostępnych tylko dla mediów. O wydzieleniu takich stref Organizator poinformuje najpóźniej w momencie odbioru akredytacji medialnej.
 8. Osoba wykonująca zadania dziennikarskie w ramach akredytacji medialnej zobowiązana jest do przechowywania identyfikatora medialnego w miejscu widocznym, a w szczególności okazywania go na prośbę służb porządkowych.
 9. Organizator przenosi na Redakcję prawa do publikacji wizerunku uczestników Festiwalu, wynikające z regulaminu Festiwalu. Przy prezentowaniu materiałów, Redakcja zobowiązana jest do zachowania rzetelności dziennikarskiej i dbania o dobra osobiste uczestników.
 10. Redakcje które skorzystały z akredytacji medialnej zobowiązane są do opublikowania na swojej stronie informacji na temat Festiwalu Fantastyki Twierdza. Materiały te powinny zostać opublikowane w terminie do 8.10.2019. Publikując informację na temat Festiwalu Fantastyki Twierdza Redakcja ma prawo korzystać zarówno z materiałów własnych, jak i z materiałów dostarczonych przez Organizatora.
 11. Po opublikowaniu materiałów, Redakcja zobowiązana jest do zaprezentowania opublikowanych materiałów poprzez przesłanie linka mailem na adres media@brzart.pl do dnia 8.10.2019roku godz. 23:59.