AlterEgo Twierdza

AlterEgo Twierdza 2020

Podczas festiwalu Twierdza 2020 odbędą się dwa konkursy kostiumowe AlterEgo. Konkurs sceniczny, w którym uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować na scenie swoje własnoręcznie wykonane stroje postaci z gier, filmów czy anime. Kostiumy będą oceniane przez jury w kategoriach: najlepsza prezentacja sceniczna, najlepszy projekt własny, najlepszy cosplay oraz grand prix. W drugim konkursie uczestnicy zawalczą o nagrodę publiczności a ich zadaniem będzie zebranie jak największej liczby żetonów. Każdy uczestnik festiwalu otrzyma żeton który będzie mógł wręczyć wybranemu przez siebie cosplayerowi. Nagrodzone zostaną trzy osoby z największą liczbą zebranych żetonów. Ogłoszenie obu wyników nastąpi po zakończeniu konkursu scenicznego.

 Sponsorzy:

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2020 (Konkurs sceniczny)

Regulamin konkursu scenicznego Twierdza AlterEgo 2020

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500
Piaseczno

Warunki uczestnictwa:
1. Zgłoszenia odbywają się poprzez wypełnienie i przesłanie odpowiedniego formularza
znajdującego się na stronie festiwalu.
2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 30 sierpnia 2020r włącznie. O przyjęciu uczestnicy
zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 1 września 2020r.
3. Stroje uczestników konkursu powinny być wykonane samodzielnie.
4. Uczestnicy konkursu mogą wcielać się w postaci z filmów, mang, anime, gier lub
pochodzących z własnej wyobraźni.
5. Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednym stroju.
6. Do konkursu można zgłosić strój który brał udział w innych konkursach oprócz tych
odbywających się podczas poprzednich edycji festiwalu Twierdza.
7. Uczestnik konkursu bierze udział w rundzie jury oraz części głównej na scenie.
8. Podczas prezentacji scenicznej uczestnik może odgrywać przygotowane sceny lub
zaprezentować się na wybiegu w formie catwalk
9. W formularzu zgłoszeniowym należy załączyć zdjęcie wykonanego stroju, grafikę
referencyjną oraz przycięty podkład dźwiękowy w formacie MP3 do prezentacji na scenie.
10. Prezentacja sceniczna nie może trwać krócej niż 1 i nie dłużej niż 3 minuty.
11. Podczas prezentacji na scenie nie można używać ognia.
12. Można brać udział jednocześnie w obu konkursach kostiumowych odbywających się na
Twierdzy.
13. Uczestnik może być zwycięzcą obydwu konkursów.
14. Każda osoba zakwalifikowana do konkursu otrzyma darmowy wstęp na festiwal.
15. Organizatorzy festiwalu nie mogą brać udziału w konkursie.
16. W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą przyjmować zgłoszenia
podczas trwania festiwalu lub odwołać konkurs.
17. Osoby poniżej 18 roku życia chcące wziąć udział w konkursie muszą przedstawić
pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Formularz zgody rodziców będzie do pobrania na
stronie festiwalu.
18. Biorąc udział w konkursie AlterEgo uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego
wizerunku przez organizatorów i podmioty działające za zgodą i w porozumieniu z
organizatorami. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez organizatora z wizerunku
utrwalonego w związku z realizacją Imprezy. Uczestnik przenosi na Organizatora autorskie
prawa majątkowe do wszelkich utrwaleń wizerunku (fotograficznych, audiowizualnych,
dźwiękowych) zarejestrowanych w związku z Imprezą na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania całości lub poszczególnych elementów wizerunku na wszelkich nośnikach
dostępnych, w tym w szczególności na papierze oraz wszelkich nośnikach magnetycznych
umożliwiających eksploatację dzieła przy użyciu komputera,
b. zwielokrotniania całości lub poszczególnych elementów dzieła przy użyciu wszelkich
technik dostępnych w szczególności na nośnikach o których mowa w ust. a) powyżej,
c. wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d. wprowadzania do pamięci trwałej i nietrwałej komputera,
e. publicznego odtwarzania i wyświetlania,
f. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub
za pośrednictwem satelity,
g. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
h. zamieszczania i rozpowszechniania w sieci Internet,
i. symultaniczne transmitowanie i retransmitowanie fragmentu Dzieła nadawanego przez
organizację radiową lub telewizyjną,
j. nadawania przez sieci multimedialne, w szczególności przez Internet, sieć Intranet lub
technologie DRM,
oraz przenosi na organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie
prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami
(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.
Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do
wszelkich utrwaleń jego wizerunku (fotograficznych, audiowizualnych, dźwiękowych)
zarejestrowanych w związku z Imprezą.

Konkurs będzie oceniany w kategoriach:
– Grand Prix
– Najlepszy kostium
– Najlepsza prezentacja
– Najlepszy projekt własny
Stroje oceniane są przez jurorów wybranych przez organizatora.
Ogłoszenie wyników odbędzie się po zakończeniu konkursu.

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2020 (Nagroda publiczności)

Regulamin konkursu kostiumowego Twierdza 2020

Nagroda publiczności

Regulamin konkursu Cosplay AlterEgo Twierdza 2020 – Nagroda Publiczności
Organizatorem konkursu jest Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, 05-500
Piaseczno
1. Aby wziąć udział w konkursie należy zapisać się w punkcie informacyjnym podczas
trwania festiwalu.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest zebranie jak największej ilości żetonów.
3. Każdy uczestnik festiwalu otrzyma jeden żeton, który może wręczyć wybranemu
cosplayerowi.
4. Żetony przyjmowane będą w punkcie informacyjnym do dnia 5 września do godziny 17.
5. Żetony z poprzednich edycji festiwalu nie będą przyjmowane.
6. Podczas zbierania żetonów można nosić wiele różnych strojów.
7. Dopuszczalne są stroje które nie zostały wykonane własnoręcznie lub były już nagradzane
w innych konkursach.
8. Zwyciężają trzy osoby z największą ilością zebranych żetonów.
9. Można brać udział jednocześnie w obu konkursach kostiumowych odbywających się na
Twierdzy.
10. Uczestnik może być zwycięzcą obydwu konkursów.
11. Ogłoszenie wyników odbędzie się na scenie po zakończeniu konkursu scenicznego.
12. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany jeżeli kilkoro cosplayerów zbiera żetony na
jego konto.
13. Organizatorzy festiwalu nie mogą brać udziału w konkursie.
14. Osoby poniżej 18 roku życia chcące wziąć udział w konkursie muszą przedstawić
pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. Formularz zgody rodziców będzie do pobrania na
stronie festiwalu.
15. Biorąc udział w konkursie AlterEgo uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego
wizerunku przez organizatorów i podmioty działające za zgodą i w porozumieniu z
organizatorami. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez organizatora z wizerunku
utrwalonego w związku z realizacją Imprezy. Uczestnik przenosi na organizatora autorskie
prawa majątkowe do wszelkich utrwaleń wizerunku (fotograficznych, audiowizualnych,
dźwiękowych) zarejestrowanych w związku z Imprezą na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalania całości lub poszczególnych elementów wizerunku na wszelkich nośnikach
dostępnych, w tym w szczególności na papierze oraz wszelkich nośnikach magnetycznych
umożliwiających eksploatację dzieła przy użyciu komputera,
b. zwielokrotniania całości lub poszczególnych elementów dzieła przy użyciu wszelkich
technik dostępnych w szczególności na nośnikach o których mowa w ust. a) powyżej,
c. wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d. wprowadzania do pamięci trwałej i nietrwałej komputera,
e. publicznego odtwarzania i wyświetlania,
f. nadania za pomocą wizji przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną lub
za pośrednictwem satelity,
g. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
h. zamieszczania i rozpowszechniania w sieci Internet,

i. symultaniczne transmitowanie i retransmitowanie fragmentu dzieła nadawanego przez
organizację radiową lub telewizyjną,
j. nadawania przez sieci multimedialne, w szczególności przez Internet, sieć Intranet lub
technologie DRM,
oraz przenosi na organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie
prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami
(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą.
Uczestnik upoważnia organizatora do wykonywania osobistych praw autorskich do
wszelkich utrwaleń jego wizerunku (fotograficznych, audiowizualnych, dźwiękowych)
zarejestrowanych w związku z Imprezą.